Tulevaisuudessa on huolehdittava mielenterveyspalveluiden paremmasta saatavuudesta ja resurssien lisäämistä mielenterveyspalveluihin. Jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus saada tarvitsemansa mielenterveyspalvelut nopeasti ja tehokkaasti, riippumatta asuinpaikasta, sosioekonomisesta taustasta tai terveyspalvelujärjestelmään kuulumisesta.

Tässä tilanteessa kun jonot hoitoon ovat paikoitellen kasvaneet sietämättömiksi on tarvetta lisätä mielenterveyspalveluiden resursseja ja henkilöstöä, jotta palveluihin pääsyä voitaisiin nopeuttaa ja tarvittavaa hoitoa voitaisiin tarjota kaikille niitä tarvitseville. Mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen edistäisi merkittävästi kansanterveyttä ja ehkäisisi monia sosiaalisia ongelmia, kuten työttömyyttä ja syrjäytymistä.

Mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen edellyttää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua mielenterveydestä ja sen merkityksestä yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Vihreiden mukaan mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen edellyttää myös nykyisten asenteiden ja mielikuvien muuttamista, jotta mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset voivat hakea apua avoimesti ja ilman häpeää tai stigmaa.

Usein palvelut yhdistyvät myös päihdepalveluihin ja pahimmillaan nämä kaksi edelleen estävät avun saannin toiseen, tai pahentavat tilannetta, jos ei riittäviä palveluita ole saatavilla.

Tämä vaatii myös kokonaisvaltaista ja inhimillistä lähestymistapaa päihdeongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkiksi:

  1. Ennaltaehkäisy: Ennaltaehkäisy on tärkein keino vähentää päihdeongelmien syntyä. Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi vahvistamalla perheiden ja koulujen roolia päihdekasvatuksessa sekä tarjoamalla tietoa ja tukea päihteiden käytön haittavaikutuksista.
  2. Hoidon saatavuus: Päihdehoitoon pääsyn saatavuus ja hoitoon pääsyn nopeus on ratkaisevaa. Tämä edellyttää lisäresursseja päihdehoidon kehittämiseen ja yhteistyötä eri terveydenhuollon toimijoiden välillä.
  3. Huumepolitiikan uudistus: lakia tulee tarkastella kuunnellen terveydenhoitoalan ja sosiaalialan ammattilaisia, jotta hoitoonpääsyn esteet saadaan purettua entistä tehokkaammin.
  4. Vertaistuki: Vertaistuen merkitys päihdeongelmien hoidossa on kokemusten mukaan tehokasta. Tämä voi sisältää erilaisia ryhmiä ja vertaisryhmiä, joissa päihdeongelmaiset voivat jakaa kokemuksiaan ja saada tukea toisiltaan.
  5. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus: Päihdeongelmien ratkaisemisessa tulee huomioida sosiaalisen oikeudenmukaisuuden merkitys. Tämä tarkoittaa esimerkiksi päihdeongelmaisten syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia päihdehoidon saamiseen.