Lastensuojelun tulee perustua ajatukseen, että lasten etu asetetaan aina etusijalle kaikissa päätöksissä. Lastensuojelussa tavoitteena on turvata kaikille lapsille turvallinen ja terve kasvuympäristö.

Lastensuojelua tulee kehittää ennaltaehkäisevämmäksi, varhaista puuttumista ja perheiden tukemista korostavaksi. Lastensuojelun tulee pyrkiä löytämään ratkaisuja yhdessä perheiden kanssa ja tukea perheitä, jotta he pystyvät huolehtimaan lapsistaan mahdollisimman hyvin.

Perheet ovat yksi yhteiskunnan perusyksiköistö ja niiden hyvinvointi on tärkeä osa yhteiskunnan hyvinvointia. Perheitä tuleekin tukea laajasti ja minupuolisesti, esim. laadukkaan ja saavutettavan varhaiskasvatuksen, perhevapaiden laajentamisen ja joustavoittamisen, sekä perheiden asumis- ja työllistymismahdollisuuksien parantamisen kautta. Lapsiperheköyhyyttä tulee poistaa työllistymisen helpottamisen ja tukijärjestelmien päivittämisen kautta.

Kaikenkaikkiaan lastensuojelun resursseja tulee lisätä ja palveluiden saatavuutta parantaa kautta maan lisäämällä koulutuspaikkoja ja helpottamalla työoloja mm. työssäjaksamiseen resurssoimalla. Samalla tulee kiinnittää huomiota siihen, että lastensuojelun palvelut ovat kaikkien perheiden saatavilla, riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta.

Kiireestä huolimatta pitää kunnioittaa ja varmistaa lapsen oikeus osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen kaikissa lastensuojelun tilanteissa. Lapsen mielipidettä tulee kuulla ja hänen näkemyksensä tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Lasten ja vanhempien tukeminen on erittäin tärkeää, tämä edellyttää myös perheiden tukemista erityistilanteissa, kuten eron tai sairauden yhteydessä. On tärkeää kuulla etujärjestöjä ja asiantuntijoita uusia toimintamalleja kehittyessä, että tasa-arvo toteutuu. Kaikkien perheiden, oli kyseessä sitten erilaiset perhemuodot tai monikulttuuriset perheet, tulisi saada samanlaisia tukia ja mahdollisuuksia riippumatta asuinkunnasta tai hyvinvointialueesta monipuolisesta huomioiden perheiden erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet.

Hallitusohjelmassa tulee nostaa esiin perheiden asema ja huomioida lastensuojelun haastava tilanne työvoimapulassa. Kaikkien päätösten tulee perustua lapsen edun asettamiseen etusijalle, ennaltaehkäisevään perheitä tukevaan toimintaan, palveluiden saatavuuden parantamiseen, lapsen osallisuuden korostamiseen sekä resurssien lisäämiseen.